a-bitore a-cha a-chi a-chisut a-kaibu a-ke-do a-ku a-ru a-su a ...

Kōreisha fukushi gaisetsu

a-bitore a-cha a-chi a-chisut a-kaibu a-ke-do a-ku a-ru a-su a ... fukusenk fukusens fukusha fukushac fukushak fukushan fukushao fukushi. gaiseiki gaiseki gaisen gaisenmo gaisensh gaisetsu gaisetu gaisetuh gaisha kohoku kohyou koi koiarudo koibito koibitod koibuchi koibumi koibuti koicha reisha reishi reishiki reishin reishits reishitu reisho reishou reishu reisi reisiki�

a-bitore a-cha a-chi a-chisut a-kaibu a-ke-do a-ku a-ru a-su a ... fukusenk fukusens fukusha fukushac fukushak fukushan fukushao fukushi. gaiseiki gaiseki gaisen gaisenmo gaisensh gaisetsu gaisetu gaisetuh gaisha kohoku kohyou koi koiarudo koibito koibitod koibuchi koibumi koibuti koicha reisha reishi reishiki reishin reishits reishitu reisho reishou reishu reisi reisiki�

fukusenk fukusens fukusha fukushac fukushak fukushan fukushao fukushi. gaiseiki gaiseki gaisen gaisenmo gaisensh gaisetsu gaisetu gaisetuh gaisha kohoku kohyou koi koiarudo koibito koibitod koibuchi koibumi koibuti koicha reisha reishi reishiki reishin reishits reishitu reisho reishou reishu reisi reisiki�

a-bitore a-cha a-chi a-chisut a-kaibu a-ke-do a-ku a-ru a-su a ... fukusenk fukusens fukusha fukushac fukushak fukushan fukushao fukushi. gaiseiki gaiseki gaisen gaisenmo gaisensh gaisetsu gaisetu gaisetuh gaisha kohoku kohyou koi koiarudo koibito koibitod koibuchi koibumi koibuti koicha reisha reishi reishiki reishin reishits reishitu reisho reishou reishu reisi reisiki�

a-bitore a-cha a-chi a-chisut a-kaibu a-ke-do a-ku a-ru a-su a ... fukusenk fukusens fukusha fukushac fukushak fukushan fukushao fukushi. gaiseiki gaiseki gaisen gaisenmo gaisensh gaisetsu gaisetu gaisetuh gaisha kohoku kohyou koi koiarudo koibito koibitod koibuchi koibumi koibuti koicha reisha reishi reishiki reishin reishits reishitu reisho reishou reishu reisi reisiki�

a-bitore a-cha a-chi a-chisut a-kaibu a-ke-do a-ku a-ru a-su a ... fukusenk fukusens fukusha fukushac fukushak fukushan fukushao fukushi. gaiseiki gaiseki gaisen gaisenmo gaisensh gaisetsu gaisetu gaisetuh gaisha kohoku kohyou koi koiarudo koibito koibitod koibuchi koibumi koibuti koicha reisha reishi reishiki reishin reishits reishitu reisho reishou reishu reisi reisiki�